Smoothies

Sinh Tố - Smoothies

 • Sầu Riêng - Durian
 • Bỏ - Avocado
 • Đâu Đo - Red Bean
 • Xoài - Mango
 • Honeydew - Honeydew
 • Khoai Môn - Taro
 • Dừa - Coconut
 • Đu Đủ - Papaya
 • Trái Vải - Lychee
 • Kiwi - Kiwi
 • Dâu - Strawberry
 • Passion Fruit - Passion Fruit
 • Café - Cappuccino